Beheer en exploitatie brede school Eijsden

In de nieuwe wijk Poelveld in de gemeente Eijsden ontwikkelt en bouwt Woning corporatie Servatius een brede school, waarin twee basisscholen, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, jeugdgezondheidszorg, welzijnswerk, een huurdersteunpunt en de bibliotheek worden gehuisvest.  Parallel aan het opstellen van het Voorlopig Ontwerp en het Definitief Ontwerp is de exploitatie en het beheer van de brede school Eijsden nader uitgewerkt tussen Woningcorporatie Servatius (eigenaar/beheerder van het gebouw), gemeente Eijsden en de toekomstige gebruikers van het gebouw.   Belangrijke onderdelen in exploitatie en beheer zijn:

  • Opstellen van een exploitatieraming en de wijze waarop exploitatielasten worden doorberekend aan de gebruikers;
  • Rechten en plichten van de gebruikers.
  • (Financiële) afspraken m.b.t.  het medegebruik van ruimten en de verhuur aan derden;
  • Afspraken over centrale aansturing van diensten zoals onderhoud, schoon   maak etc.;
  • Taken en verantwoordelijkheden van de beheerder.

H&S | Adviseurs heeft in opdracht van de gemeente Eijsden en Woningcorporatie Servatius het dit proces begeleid.

  • Beheer en exploitatie brede school Eijsden

gerelateerde projecten

H&S Adviseurs | Partner in ruimtelijke ontwikkelingstrajecten