Gebiedsvisie Maasduinen

Het gebied Maasduinen in Noord Limburg heeft vanwege de landschappelijke kwaliteiten grote potentie voor de verdere ontwikkeling van recreatie & toerisme en voor aantrekkelijke woonmilieus. Er zijn diverse initiatieven van marktpartijen om in het buitengebied projecten op het gebied van wonen in combinatie met recreatie, wellness  en zorg te realiseren. Met het bestaande planologische instrumentarium kunnen deze projecten niet in alle gevallen worden toegestaan. De provincie Limburg heeft aangegeven voor deze projecten maatwerk te overwegen, indien blijkt dat deze van meerwaarde zijn voor een integrale gebiedsvisie Maasduinen.

H&S Adviseurs heeft opdracht gekregen om de gebiedsvisie Maasduinen op te stellen. Daarvoor is  een proces ontworpen waarin medewerkers van gemeenten, provincie en marktpartijen deelnemen in werkateliers. Vanuit bestaande beleidsdocumenten worden verdiepingen en verbindingen aangebracht. Tussentijdse resultaten worden bestuurlijk teruggekoppeld. H&S Adviseurs leidt hierbij de werkateliers, draagt inhoudelijke bouwstenen aan, verzorgt de communicatie richting bestuurders en is de opsteller van het document Gebiedsvisie Maasduinen.

Het resultaat is een gebiedsvisie die beoogt de identiteit van Maasduinen als excellent gebied voor recreatie en  wonen te versterken. Daarbij worden sleutelprojecten aangemerkt voor de realisatie van de visie.

  • Gebiedsvisie Maasduinen

gerelateerde projecten

H&S Adviseurs | Partner in ruimtelijke ontwikkelingstrajecten