Recreatiepark Dagstrand Oost-Maarland

De eigenaar van het Recreatiepark Dagstrand Oost-Maarland wil zijn bedrijf graag verder ontwikkelen tot een veelzijdig recreatiebedrijf met een solide economisch draagvlak. Een groot deel van het terrein van het recreatiepark is in de beleidslijn “Ruimte voor de Rivier” echter aangemerkt als stroomvoerend winterbed. Daarnaast is er in het kader van Provinciaal beleid sprake van een zogenaamd “Provinciaal Ontwikkelingsgebied Groen”. Binnen deze complexe context is een masterplan voor een jaarrond recreatiebedrijf tot stand gekomen met breed draagvlak en wordt binnenkort gestart met de uitvoering. Daarmee krijgt Zuid-Limburg er een interessant en veelzijdig recreatiebedrijf bij.

H&S Adviseurs heeft in nauwe samenwerking met de ondernemer en een aantal experts een masterplan opgesteld. Vervolgens heeft H&S Adviseurs het gehele traject van afstemming met en tussen overheden (gemeente, provincie en Rijkswaterstaat) begeleid. Hierbij is gezocht naar het optimum van de verschillende sectorale belangen en de wettelijke eisen vanuit de ruimtelijke ordening, water- milieu- en natuurwetgeving. Daarna heeft

H&S Adviseurs de daadwerkelijke vergunningenprocedures begeleid, die benodigd zijn om het masterplan daadwerkelijk te realiseren.

  • Recreatiepark Dagstrand Oost-Maarland

gerelateerde projecten

H&S Adviseurs | Partner in ruimtelijke ontwikkelingstrajecten